Zatrudnienie

Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje  na podstawie mianowania albo umowy o pracę. Na podstawie mianowania zatrudnia się wyłącznie nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora. Pozostali nauczyciele akademiccy zatrudniani są na podstawie umowy o pracę. Zatrudnienie na podstawie mianowania następuje w pełnym wymiarze czasu pracy, w uczelni wskazanej jako podstawowe miejsce pracy.

Zatrudnienie nauczyciela akademickiego, w tym również posiadającego tytuł naukowy profesora, w Uniwersytecie jako dodatkowym miejscu pracy lub w niepełnym wymiarze czasu pracy albo na czas wykonania określonej pracy następuje wyłącznie na podstawie umowy o pracę.

Na stanowisku nauczyciela akademickiego może być zatrudniona osoba o nienagannej postawie etycznej, spełniająca wymogi przewidziane w ustawie.

Zatrudnienie nauczyciela akademickiego w wymiarze przewyższającym połowę etatu na czas określony lub nieokreślony, następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu. Nauczyciela akademickiego, który nabył uprawnienia emerytalne, można zatrudnić ponownie na tym samym stanowisku, bez postępowania konkursowego.

Nauczyciele akademiccy obowiązani są kształcić i wychowywać studentów, w tym nadzorować pod względem merytorycznym i metodycznym, opracowywanie przez studentów prac zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych; prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe, podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, uczestniczyć w pracach organizacyjnych uczelni. Do obowiązków nauczycieli posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, należy również kształcenie kadry naukowej.

Pomiędzy nauczycielem akademickim lub nienauczycielem, a zatrudnionym w Uniwersytecie jego małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie oraz osobą pozostającą w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli nie może powstać stosunek bezpośredniej podległości służbowej. Nie dotyczy to osób pełniących funkcje organów jednoosobowych uczelni (Rektor, Dziekan), dla których ustawa przewiduje powoływanie ich w drodze wyborów.

 

Zatrudnienie pracownika nie będącego nauczycielem akademickim, następuje na podstawie umowy o pracę na czas określony, nieokreślony lub w zastępstwie. Pierwsze zatrudnienie zwyczajowo poprzedzone jest zawarciem umowy na okres próbny. Obowiązki służbowe pracownika nie będącego nauczycielem akademickim określa jego zakres czynności i odpowiedzialności ustalony przez przełożonego.

 

Warunkiem zatrudnienia zarówno nauczyciela akademickiego jak i nienauczyciela, jest posiadanie aktualnej zdolności do pracy na danym stanowisku, orzeczonej  przez lekarza Medycyny Pracy oraz odbycie szkolenia wstępnego w zakresie bhp i p.poż.  Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim, a w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim, w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

Przepisy zewnętrzne

Przepisy UJ