Wynagrodzenie

Wynagrodzenia pracownicze

Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa tak stanowią.

Pracownicy otrzymują:

-          za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy - normalne wynagrodzenie,

-          za czas urlopu wypoczynkowego – wynagrodzenie urlopowe lub ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego,  w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,

-          za okresy niezdolności do pracy z powodu choroby (w tym spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową), macierzyństwa albo konieczności sprawowania opieki nad członkiem rodziny – od 1 października 2011r. nauczyciele akademiccy podobnie jak nienauczyciele mają prawo do świadczeń na ogólnych zasadach, a więc prawo do wynagrodzenia za pierwsze 33 dni (14 dni w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia) choroby, powyżej 33 dni/14 dni – prawo do zasiłku płatnego przez ZUS oraz świadczeń z tytułu wypadków i chorób zawodowych.

Wysokość wynagrodzenia chorobowego (jak również zasiłku chorobowego) wynosi odpowiednio 80%  lub 100% (np. ciąża, wypadek przy pracy) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego za okres 12 m-cy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Świadczenia wynikające ze stosunku pracy można podzielić na:

-          wynagrodzenie zasadnicze (przysługuje  w stawkach zryczałtowanych),

-          inne składniki wynagrodzenia uzasadnione zwłaszcza szczególnymi właściwościami lub warunkami wykonywanej pracy, kwalifikacjami zawodowymi pracowników, w tym uwarunkowaniem długości przepracowanego okresu (np. dodatek funkcyjny, dodatek specjalny, wysługa lat),

-          inne świadczenia związane z pracą: np. nagrody jubileuszowe, jednorazowe odprawy pieniężne przysługujące pracownikowi, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę/rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Pracownikom uczelni publicznej przysługuje również dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13. pensja). Wynagrodzenie to jest wypłacane nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który wynagrodzenie roczne przysługuje.

W UJ wynagrodzenia wypłacane są co miesiąc, w trzech terminach:

-  nauczyciele akademiccy - w pierwszy dzień roboczy każdego miesiąca (wynagrodzenie

   „płatne z góry" za dany miesiąc),

-  nienauczyciele – 26-go dnia każdego miesiąca (wynagrodzenie „płatne z dołu" za dany

    miesiąc),

-  osoby zatrudnione w ramach umów cywilno-prawnych - 20-go dnia każdego miesiąca.

Koszty uzyskania przychodów (ogólne)

W/w koszty są stosowane automatycznie wobec każdej osoby zatrudnionej w ramach stosunku pracy. Jeśli miejsce zamieszkania pracownika znajduje się w innej niż zakład pracy miejscowości, pracownik może złożyć pisemny wniosek o stosowanie zwiększonych kosztów uzyskania przychodów z tytułu dojazdu do miejsca pracy.

Koszty uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich

Nauczyciele Akademiccy mogą korzystać z kosztów uzyskania przychodu za działalność twórczą wykonywaną w ramach stosunku pracy. W tym celu muszą co roku złożyć oświadczenie, w którym określają w procentach, jaka część ich wynagrodzenia zasadniczego ma być objęta prawami autorskimi.

Podobna procedura dotyczy pracy wykonywanej w ramach godzin ponadwymiarowych oraz recenzji.

W/w oświadczenia są ważne tylko w danym roku podatkowym (kalendarzowym).

Jako załącznik do w/w oświadczeń pracownik powinien wypełnić stosowny dokument, który składa w sekretariacie swojej macierzystej jednostki uniwersyteckiej.

Ulga podatkowa 

Jeżeli pracownik wskazuje UJ jako płatnika właściwego dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (z uwzględnieniem ulgi podatkowej), to jest zobowiązany do wypełnienia dokumentu PIT-2 oraz złożenia go w DSO.

Wszystkie dokumenty, na podstawie których jest naliczana pensja w danym miesiącu, powinny wpłynąć do DSO do 5-go dnia roboczego każdego miesiąca.

Tzw. paski wynagrodzeń przesyłane są pracownikom pocztą e-mailową na adres służbowy. W razie potrzeby, u osoby odpowiedzialnej za naliczanie pensji w DSO można uzyskać podpis uwierzytelniający dane zawarte w pasku wynagrodzeń.

Przepisy zewnętrzne

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.Dz.U. 2018 poz. 1509)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej ( tj. Dz. U.z 2016 r poz. 2217 z późn.zm.)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 02 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U.2016 poz. 2063)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r. (Dz.U. 2017 poz. 1747)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski (Dz. U. Nr 160, poz. 956)

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich ( Dz. U. 2015 poz. 1102)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 września 2006 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających pracowników uczelni publicznej do nagrody jubileuszowej oraz sposobu jej obliczania i wypłacania Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1211

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U.2014 poz. 48)

Rozporządzenie MPiPS z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Dz.U. 1997 nr 2 poz. 14

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 2017 poz. 927)

Przepisy UJ

Zarządzenie nr 27 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 marca 2020 roku w sprawie: Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 lutego 2017 roku w sprawie: Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 lipca 2014 roku w sprawie: zmiany Regulaminu premiowania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego niebędących nauczycielami akademickimi wprowadzonego zarządzeniem nr 84 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 grudnia 2010 roku

Zarządzenie nr 77 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 22 lipca 2014 roku w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 49

Uchwała nr 22/II/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie: przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń

Uchwała nr 59/IX/2011 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr 18/97/98 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 lutego 1998 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie do 90% wynagrodzenia za okres choroby pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Zarządzenie nr3 Rektora UJ prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie: zmiany w zarządzeniu nr 59 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli akademickich

Zarządzenie nr 99 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 5 października 2012 roku w sprawie: zmiany załącznika nr 2 "Zlecenie wypłaty premii" do zarządzenia nr 76 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 22 grudnia 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz nauczycieli akademickich wykonujących dodatkowe czynności niezwiązane z procesem dydaktycznym (nie dotyczy Collegium Medicum)

Zarządzenie nr 64 Rektora UJ z dnia 20 października 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 74 Rektora UJ z 23 grudnia 2004 r. w sprawie opodatkowania wynagrodzeń pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych za działalność twórczą wykonywaną w ramach stosunku pracy

Komunikat nr 35 Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej z 12 grudnia 2017 roku w sprawie: 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich

Komunikat Działu Spraw Osobowych z dnia 23.01.2013 r. w sprawie: zmiany Komunikatu Działu Spraw Osobowych z dnia 10.02.2010 roku.

Komunikat Działu Spraw Osobowych z dnia 10.02.2010 r. w sprawie: zmiany wzorów umów zlecenia i umów o dzieło.