Urlopy

Uprawnienia urlopowe nauczycieli akademickich:

urlop wypoczynkowy

Nauczycielowi akademickiemu przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze trzydziestu sześciu dni roboczych w ciągu roku. Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych.

Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego nabywa nauczyciel akademicki w ostatnim dniu poprzedzającym letnią przerwę w zajęciach dydaktycznych, a prawo do drugiego i dalszych urlopów - z początkiem każdego następnego roku kalendarzowego.

Nauczyciel akademicki ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w przypadkach:

·   zatrudnienia w ciągu roku kalendarzowego;

·   ustania stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego;

·   podjęcia pracy po powrocie z urlopu bezpłatnego, wychowawczego oraz urlopu dla poratowania zdrowia.

Nauczyciel akademicki zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru zatrudnienia.

Dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy nie wlicza się do urlopu wypoczynkowego.

urlop naukowy – raz na 7 lat

Mianowany nauczyciel akademicki może, nie częściej niż raz na siedem lat zatrudnienia w danej uczelni, otrzymać płatny urlop dla celów naukowych, w wymiarze do roku.

urlop naukowy na przygotowanie rozprawy doktorskiej

Nauczyciel akademicki przygotowujący rozprawę doktorską może otrzymać płatny urlop naukowy w wymiarze nieprzekraczającym trzech miesięcy.

urlop bezpłatny dla celów naukowych

Na wniosek nauczyciela akademickiego, zaopiniowany pozytywnie przez kierownika właściwej jednostki wewnętrznej Wydziału i Dziekana/Kierownika jednostki poza/międzywydziałowej, Rektor może udzielić bezpłatnego urlopu dla celów naukowych lub kształcenia zawodowego.

urlop szkoleniowy

Pracownikowi wyjeżdżającemu za granicę  w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych może być udzielony urlop szkoleniowy naukowy płatny, na okres nie dłuższy niż 30 dni. Pracownik wyjeżdżający  na okres dłuższy niż 30 dni otrzymuje: urlop szkoleniowy płatny na okres 30 dni i urlop szkoleniowy bezpłatny na pozostały okres wyjazdu. Pracownik wyjeżdżający za granicę wielokrotnie w ciągu roku  może otrzymać płatny urlop szkoleniowy naukowy łącznie na okres do 60 dni.

Maksymalna długość jednorazowo przyznanego urlopu szkoleniowego wynosi 1 rok. Na uzasadniony wniosek osoby kierowanej za granicę urlop ten może być przedłużony do 3 lat.

Urlop szkoleniowy naukowy na wyjazd za granicę, udzielany jest przez Prorektora ds. badań i współpracy międzynarodowej.

urlop dla poratowania zdrowia

Nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, po przepracowaniu co najmniej pięciu lat w uczelni ma prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo sześciu miesięcy, jeżeli stan jego zdrowia wymaga powstrzymania się od pracy w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia w okresie całego zatrudnienia nauczyciela akademickiego nie może przekraczać dwóch lat.

W tym czasie nie może wykonywać pracy w ramach stosunku pracy ani prowadzić działalności gospodarczej.

Uprawnienia urlopowe nienauczycieli:

urlop wypoczynkowy

Pracownikowi nie będącemu nauczycielem akademickim przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego.  Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Wymiar urlopu wynosi:

·         20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

·         26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów.

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Urlopy „wspólne" dla nauczycieli akademickich oraz pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

urlop bezpłatny

Na pisemny wniosek pracownika, można udzielić urlopu bezpłatnego.

Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.

Za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami.

W/w  okres urlopu bezpłatnego, wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.

urlop okolicznościowy

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:

·         2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy, 

·         1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką. 

urlop szkoleniowy

Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą przysługują:

·         urlop szkoleniowy,

·         zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Urlop szkoleniowy przysługuje w wymiarze:

·         6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych,

·         6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego,

·         6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

·         21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Wszystkim pracownikom, po spełnieniu wymagań określonych przepisami przysługuje prawo do korzystania z urlopów związanych rodzicielstwem:

- urlop macierzyński

- urlop ojcowski

- urlop wychowawczy

- 2 dni opieki nad dzieckiem zdrowym

-  przerwa na karmienie dziecka.

Przepisy zewnętrzne

Przepisy UJ