Sprawy ZUS

Pracownicy etatowi

Pracownik zatrudniony na podstawie aktu mianowania/umowy  o pracę,  podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym  i ubezpieczeniu zdrowotnemu, począwszy  od dnia rozpoczęcia pracy.

 W celu uzyskania prawa do opieki zdrowotnej, pracownik ma prawo zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego niepracującego współmałżonka i dzieci do 18 roku życia (bądź uczące się dzieci do 26 roku życia).

 

Pracownicy „zewnętrzni"

Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, nie mające innego tytułu do ubezpieczenia, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym, wypadkowym i zdrowotnemu, od dnia określonego w umowie jako dzień  rozpoczęcia pracy, w terminie wskazanym w umowie.  Ubezpieczenie chorobowe ma charakter dobrowolny.

Zgłoszenie do ZUS  jest dokonywanie na podstawie złożonego przez zleceniobiorcę oświadczenia, będącego załącznikiem do umowy zlecenia.

Zleceniobiorca objęty  ubezpieczeniem społecznym, emerytalno-rentowym z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia, może zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.

Umowy o dzieło z pracownikami „zewnętrznymi" nie podlegają zgłoszeniu do ZUS.

 

Bieżące rozliczanie się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

 

Do 15-go dnia każdego miesiąca składane są do ZUS dokumenty rozliczeniowe za miesiąc poprzedni, za każdą osobę, od której był obowiązek naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy. Dokumenty te stanowią podstawę naliczenia wszelkich świadczeń wypłacanych przez ZUS (w szczególności świadczeń emerytalno-rentowych).

 

Przekroczenie składek

 

Od osoby, która w roku kalendarzowym przekroczyła roczny limit podstawy od której naliczane są składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, nie są naliczane składki na w/wym. ubezpieczenia.  Fakt przekroczenia podstawy wymiaru składek stwierdza ZUS lub pracownik, który składa oświadczenie o wstrzymaniu od danego miesiąca odprowadzania składek z uwagi na przekroczenie. Na podstawie zawiadomienia z ZUS płatnik składek (UJ) oblicza prawidłową podstawę na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w miesiącu przekroczenia i dokonuje zwrotu nadpłaconych składek pracownikowi, na rachunek bankowy.

W przypadku złożonego oświadczenia, za skutki wynikające z ewentualnej niedopłaty składek, odpowiada pracownik.

Przekroczenie rocznej podstawy dotyczy jedynie składek pozostających w gestii pracownika.  Zwrot składek za dany rok kalendarzowy stanowi przychód pracownika w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu.

 

Interpretacja prawa UE w zakresie zabezpieczenia społecznego

 

W sytuacji zbiegu prawa podlegania ubezpieczeniom społecznym w kilku krajach członkowskich UE, pracownicy wyjeżdżający do pracy w innych krajach UE, otrzymują od DSO druk A1, który po potwierdzeniu przez ZUS w Polsce składają swojemu zagranicznemu pracodawcy. Na podstawie tego druku potwierdzonego przez odpowiednik ZUS w danym kraju UE, zostaną zwrócone składki ubezpieczeniowe za okres wskazany w druku A1. Analogicznie sytuacja przedstawia się w przypadku obcokrajowców (ale tylko z krajów UE), zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia z UJ.

Karty EKUZ

Pracownikom i członkom ich rodzin wyjeżdżającym za granicę do krajów UE i EFTA, przysługuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego potwierdzająca uprawnienia do świadczeń medycznych.

Kartę EKUZ wydaje Oddział Wojewódzki  NFZ,  właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.  

Karta EKUZ jest wystawiona na nazwisko jej posiadacza. Każda osoba ubezpieczona, także członek rodziny, otrzymuje własną Kartę. Okres ważności ustala każdorazowo NFZ.

Przepisy zewnętrzne

Przepisy UJ