Dyscyplina pracy - kary

Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczycielskiego.

Za przewinienia dyscyplinarne mniejszej wagi  Rektor, po uprzednim wysłuchaniu nauczyciela, nakłada karę upomnienia. Rektor może również skierować sprawę do Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli Akademickich, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. W przypadku potwierdzenia stawianych nauczycielowi zarzutów, Rzecznik kieruje sprawę do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich. Komisja  przeprowadza postępowanie dyscyplinarne.

Rektor może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela akademickiego, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub dyscyplinarne, a także w toku postępowania wyjaśniającego, jeżeli ze względu na wagę i wiarygodność przedstawionych zarzutów celowe jest odsunięcie nauczyciela od wykonywania obowiązków. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela akademickiego w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków może ulec obniżeniu. W okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków nie przysługują dodatki do wynagrodzenia oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

Pracownika nie będącego nauczycielem akademickim, za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bhp i p.poż., a także przyjętego w UJ sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, Rektor może ukarać karą upomnienia lub nagany. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bhp lub  p.poż., opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy, Rektor może zastosować również karę pieniężną.

W przypadkach określonych w Regulaminie premiowania, możliwe jest obniżenie lub nie przyznanie premii regulaminowej.

Przepisy zewnętrzne

Przepisy UJ