Projekty

Dopuszczalne formy zatrudniania i wynagradzania osób zaangażowanych do pracy na rzecz projektów:

Dla osób niebędących pracownikami UJ: 

- nawiązanie stosunku pracy poprzez zawarcie umowy o pracę w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy; 

- zawarcie umowy cywilno – prawnej.

Dla pracowników UJ: 

- oddelegowanie w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy w formie aneksu do umowy;

- wynagrodzenie uzupełniające; 

- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć dydaktycznych; 

- dodatek specjalny; 

- zawarcie umowy cywilno – prawnej.

Pracownicy Uniwersytetu wykonujący pracę na rzecz projektów mogą otrzymać dodatkowe wynagrodzenie przyznane w formie aneksu do umowy o pracę zgodnie z obowiązującym regulaminem. Taka forma zatrudnienia jest możliwa pod warunkiem, że nie utrudnia to prawidłowego wykonywania podstawowych obowiązków pracownika wynikających ze stosunku pracy, które stanowią podstawę zatrudnienia w Uniwersytecie.

Zawarcie umowy cywilno – prawnej z pracownikiem Uniwersytetu jest możliwe, jeżeli prace wykonywane na podstawie takiej umowy nie wchodzą w podstawowy zakres czynności pracownika oraz forma zatrudnienia jest zgodna z wytycznymi dla danego projektu.

Nawiązanie stosunku pracy w ramach projektu we wszystkich dostępnych jego formach wymaga określenia szczegółowego zakresu czynności wykonywanych na rzecz projektu. Obowiązek ten dotyczy również nauczycieli akademickich. Za przygotowanie zakresu czynności odpowiada kierownik projektu.

Czas pracy poświęcony na zadania związane z realizacją projektów nie może przekroczyć 50% miesięcznego wymiaru czasu pracy wynikającego ze stosunku pracy. W przypadku nauczycieli akademickich – nie może przekroczyć 78 godzin miesięcznie (stała miesięczna liczba godzin). Dotyczy to wszystkich form zatrudnienia w ramach projektu.

Stawkę godzinową dla nauczycieli akademickich stanowi kwota wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz dodatku funkcyjnego podzielona przez 156 godzin (proporcjonalnie do wymiaru etatu).

Stawkę godzinową dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi stanowi kwota wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego, dodatku funkcyjnego oraz premii regulaminowej podzielona przez 168 godzin (proporcjonalnie do wymiaru etatu).

Wynagrodzenie w ramach projektu zgodnie z obowiązującym regulaminem może być zwiększone maksymalnie o 200% w stosunku do wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę, jeżeli jest to zgodne z wytycznymi właściwymi dla danego projektu.

Podstawę prawną stanowi: Regulamin zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie Jagiellońskim w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadzony zarządzeniem 34 Rektora UJ z 26 kwietnia 2013 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 95 Rektora UJ z 16 września 2013 r. (t. j. zarządzenie nr 96 Rektora UJ z 16 września 2013 r.).

Przepisy zewnętrzne

Przepisy UJ

Komunikat nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 stycznia 2018 roku w sprawie:uśrednionego uniwersyteckiego wynagrodzenia określonego dla nauczycieli akademickich oraz osób niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnianych w Uniwersytecie Jagiellońskim

Komunikat nr 52 Prorektora UJ ds.badań i funduszy strukturalnych z 5 sierpnia 2014 roku w sprawie:prawidłowości kwalifikowania umów cywilnoprawnych...

Informacja dotycząca wynagrodzenia pracowników rozliczanego jako wkład własny

Zarządzenie nr 100 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 listopada 2016 roku w sprawie: zmiany Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie Jagiellońskim w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym

Zarządzenie nr 34 Rektora UJ z dnia 09 kwietnia 2015 r.w sprawie: zmiany zarządzenia nr 34 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie Jagiellońskim w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym

Zarządzenie nr 96 Rektora UJ z dnia 16 września 2013 r.w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie Jagiellońskim w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (nie dotyczy Collegium Medicum)

Zarządzenie nr 34 Rektora UJ z dnia 26 kwietnia 2013 r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie Jagiellońskim w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (nie dotyczy Collegium Medicum)

Zarządzenie nr 111 Rektora UJ z 15.11.2012 r. w sprawie zmian w załączniku do zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie Jagiellońskim w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Zarządzenie nr 59 Rektora UJ z 21.07.2011 r. w sprawie zmiany załączników nr 1,2,3 i 4 do Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie Jagiellońskim w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Zarządzenie nr 22 Rektora UJ z 28.02.2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie Jagiellońskim w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych