Pensum dydaktyczne

Pensum dydaktyczne jest to określona liczba godzin zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim, do której wykonania zobowiązany jest nauczyciel akademicki.

Wymiar rocznego pensum określony jest w godzinach obliczeniowych (jedna godzina obliczeniowa odpowiada 45 minutom zegarowym) i zależy od zajmowanego stanowiska, wymiaru etatu, a także okresu zatrudnienia. Zasady ustalania pensum dydaktycznego, warunki jego obniżania oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych określa się corocznie uchwałą Senatu UJ.

Obowiązkiem nauczyciela akademickiego jest pełne wykonanie ustalonego dla niego pensum podanego w godzinach obliczeniowych. Prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej udziela nauczycielom akademickim zniżek godzin dydaktycznych z tytułu pełnionych funkcji.

Na początku roku akademickiego, jednostki dokonują tzw. planowania dydaktycznego. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej zatrudniającej nauczyciela akademickiego przydziela mu zajęcia zgodnie z przysługującym mu pensum na danym stanowisku (druk PZD1).

Wszystkie zajęcia  prowadzone przez nauczycieli akademickich są odnotowane w karcie przydziału zajęć. Indywidualne przydziały zajęć dydaktycznych stanowią podstawę do sporządzenia zbiorczego planu zajęć dydaktycznych (druk PZD2).

Po zakończeniu roku akademickiego przygotowuje się, analogicznie do planu zajęć, rozliczenie godzin dydaktycznych (druk WZD1 i WZD2 – rozliczenie zbiorcze i indywidualne), które stanowi podstawę do wypłaty godzin ponad pensum.

Przepisy zewnętrzne

Przepisy UJ