Narody / ordery / odznaczenia

Za swoje wybitne osiągnięcia, pracownicy UJ mogą zostać wyróżnieni:

  -  Nagrodą  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne oraz za całokształt dorobku (nauczyciele akademiccy)

  -  Nagrodą JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego  za działalność naukową w poprzednim roku kalendarzowym, za działalność dydaktyczną w poprzednim roku kalendarzowym, za działalność organizacyjną w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku, za całokształt działalności (nauczyciele akademiccy) oraz za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, za przejawianie inicjatywy w pracy, za podnoszenie wydajności i jakości pracy, za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych (nienauczyciele). 

  -  Przyznaniem orderu/odznaczenia.

Złożenie wniosków o przyznanie wyróżnienia poprzedza każdorazowo komunikat Rektora inicjujący akcję wyłaniania kandydatów. Komunikat w sprawie składania wniosków o nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wnioskowanie o odznaczenie państwowe lub resortowe ukazuje się na początku roku kalendarzowego, natomiast komunikat w sprawie nagród JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego – na przełomie czerwca i lipca. Komunikaty te precyzują wymagania, druki wniosków oraz terminy ich składania. Wnioski o przyznanie nagród MNiSW oraz o nadanie odznaczeń państwowych przekazywane są do dalszego rozpatrzenia do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, natomiast wnioski o przyznanie odznaczenia resortowego do Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Wręczenie dyplomów nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz odznaczenie wyróżnionych pracowników orderami/odznaczeniami, następuje w październiku na uroczystym posiedzeniu Senatu UJ. Uroczystość tę poprzedza opublikowanie listy osób wyróżnionych na stronach internetowych Działu Spraw Osobowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Przepisy zewnętrzne

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24.grudnia 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

Rozporządzenie MNiSW z dnia 01 marca 2013 r.w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z poźn. zm.)

Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, z poźn. zm.) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia Prezydenta RP:

Ustawa z dnia 16 października 1992 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o orderach i odznaczeniach, uchylające przepisy o tytułach honorowych oraz zmieniające niektóre ustawy (Dz. U. Nr 90, poz. 451 i z 1995 r. Nr 83, poz. 419).

Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 277, poz. 2743, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej", trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia. (Dz. U. nr 99, poz. 1073)

Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń (Dz. U. Nr 90, poz. 452, z późn. zm)

Przepisy UJ