Kariera zawodowa

Kariera naukowa nauczycieli akademickich jest nierozerwalnie związana z obowiązkami określonymi w ustawie. W szczególności są to:

Kształcenie i wychowywanie studentów, prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, rozwijanie twórczości naukowej albo artystycznej, podnoszenie kwalifikacji zawodowych,uczestniczenie w pracach organizacyjnych uczelni.

Ponadto do obowiązków nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego należy również kształcenie kadry naukowej. Pierwszym stopniem w karierze nauczyciela akademickiego jest zatrudnienie – w drodze otwartego konkursu -  na stanowisku nauczyciela akademickiego naukowo-dydaktycznego, dydaktycznego bądź naukowego. Podczas rekrutacji brane są pod uwagę kwalifikacje kandydata oraz jego przydatność w procesie naukowym lub dydaktycznym jednostki. Rozstrzygnięcia otwartego konkursu dokonuje komisja – wyłoniona spośród wybitnych nauczycieli akademickich jednostki, która ocenia dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny kandydata. Zwieńczeniem kariery nauczyciela akademickiego jest nadanie przez Prezydenta RP tytułu naukowego profesora oraz mianowanie na stanowisku profesora zwyczajnego. Nad zgodnością przebiegu kariery naukowej i zawodowej nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi z obowiązującymi przepisami czuwa Dział Spraw Osobowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przepisy zewnętrzne

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z poźn. zm.)

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. – o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 1789 )

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2018 poz. 261)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 251, poz. 1852, z 2007 r. Nr 98, poz. 650 oraz z 2009 r. Nr 51,poz. 406)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego (t.j. DZ.U. 2018 poz. 402)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego

Przepisy UJ