Emerytury / renty

Wprowadzona 1 stycznia 1999 r. reforma systemu ubezpieczeń społecznych uzależnia prawa do emerytury oraz jej wysokości od daty urodzenia ubezpieczonych.

Mężczyznom urodzonym przed 01.01.1949 r. emerytura przysługuje po osiągnięciu wieku emerytalnego, wynoszącego co najmniej 65 lat oraz po udowodnieniu 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych.

Kobietom urodzonym przed 01.01.1949 emerytura przysługuje po osiągnięciu wieku emerytalnego, wynoszącego co najmniej 60 lat oraz po udowodnieniu 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych.

Dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. prawo do emerytury z powszechnego wieku emerytalnego nie zależy  od udowodnienia określonego minimalnego okresu składkowego i nieskładkowego. ZUS przyzna emerturę po ukończeniu 60 lat życia dla kobiety i 65 lat życia dla mężczyzny oraz opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne.

Okresy składkowe to najkrócej mówiąc czas, w którym dana osoba pracowała i opłacane były za nią składki na ZUS, a także niektóre okresy, za które składka nie została opłacona, gdyż nie było takiego obowiązku. Natomiast okresy nieskładkowe to generalnie okresy braku aktywności zawodowej, za które nie zostały opłacone składki na ubezpieczenie społeczne.

Emerytura z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przysługuje tylko wtedy, gdy praca ta była wykonywana w ramach stosunku pracy, stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ustawa o emeryturach kapitałowych wymienia dwa rodzaje emerytur kapitałowych – okresową emeryturę kapitałową i dożywotnią emeryturę kapitałową. Emerytury kapitałowe przysługują w ramach ubezpieczenia emerytalnego. Część składki na ubezpieczenia emerytalne jest bowiem odprowadzona przez ZUS do wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalnego.

Podkreślić trzeba, że emerytury kapitałowe przysługują osobom mającym ustalone prawo do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Okresowa emerytura kapitałowa przysługuje członkowi OFE do ukończenia 65 roku życia. Natomiast dożywotnia emerytura kapitałowa przysługuje członkowi OFE dożywotnio po ukończeniu 65 roku życia.

 

Przepisy zewnętrzne

Przepisy UJ