Cudzoziemcy

Cudzoziemcy zatrudniani są na takich samych zasadach jak Polacy, przy uwzględnieniu jednak szczegółowych wymagań zatrudniania osób z krajów Unii Europejskiej i z krajów spoza Unii  - tj. wymogów dotyczących ważności karty pobytu na terenie RP lub wizy z prawem do pracy.

I.  Nauczyciele akademiccy:

-          Zatrudnianie nauczycieli akademickich - cudzoziemców następuje bez konieczności uzyskania zezwolenia i zgody organu zatrudnienia.

-          Cudzoziemcy z państw spoza Unii Europejskiej muszą posiadać ważną wizę z prawem do pracy.

-          Cudzoziemcy z państw Unii Europejskiej zatrudniani są bez konieczności posiadania wizy z prawem do pracy.

-          Obywatel UE, który przebywa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące ma obowiązek zarejestrować swój pobyt.

 

II. Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi:

-          Cudzoziemcy z państw Unii Europejskiej zatrudniani są bez konieczności posiadania wizy z prawem do pracy. Obywatel UE, który przebywa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące ma obowiązek zarejestrować swój pobyt.

-          Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej w zależności od kraju pochodzenia muszą uzyskać zezwolenie na pracę wydawane przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy oraz posiadać wizę lub zgodę na zamieszkanie w RP wydawaną przez wojewodę.

Powyższe zasady obowiązują bez względu na formę zatrudnienia – umowa o pracę, mianowanie, umowa cywilno – prawna.

Stosunek pracy z cudzoziemcem spoza UE zawierany jest na okres ważności wizy lub karty pobytu (zezwolenia na pobyt) w Polsce. W celu przedłużenia umowy z Uniwersytetem obcokrajowiec winien jest przedłożyć ważny dokument (wiza, karta pobytu, zezwolenie za zamieszkanie) uprawniający go do pobytu w Polsce.

Cudzoziemcy zatrudnieni na postawie umowy o pracę bądź umowy zlecenia obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom społecznym oraz  ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Cudzoziemcy legitymujący się formularzem A1 (dotyczy osób, które są objęte ubezpieczeniem  społecznym i zdrowotnym w kraju stałego pobytu) podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce jednak nie będą im potrącane składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Przepisy zewnętrzne

Przepisy UJ