O dziale

     W Uniwersytecie Jagiellońskim wszelkie sprawy pracownicze i płacowe nauczycieli akademickich i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, a także "pracowników obcych" zatrudnionych w Uniwersytecie w oparciu o umowy zlecenia i umowy o dzieło, prowadzi Dział Spraw Osobowych.
     Do zadań Działu należy załatwianie formalności wynikających ze stosunku pracy - w szczególności przyjęcie do pracy, prowadzenie niezbędnych ewidencji i dokumentacji kadrowej, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, rozwiązanie stosunku pracy, zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, wnioski o nadanie orderów i odznaczeń, nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagrody Rektora UJ, sprawy emerytalno-rentowe pracowników, urlopy, obliczanie wynagrodzeń, zasiłków i innych świadczeń pracowniczych, naliczanie i odprowadzanie składek z tyt. ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,rozliczanie pensum dydaktycznego i godzin ponadwymiarowych, obsługa bezosobowego funduszu płac w zakresie umów zlecenia i umów o dzieło pracowników UJ oraz zleceniobiorców obcych, realizacja obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie sprawozdań dla GUS, MNiSW w zakresie zatrudnienia i płac, sporządzanie analiz i wykazów dla potrzeb Uczelni.Dział Spraw Osobowych opracowuje również merytoryczne projekty przepisów wewnętrznych UJ.